Blog

  Rauwelijks seponeren niet altijd gewenst

  Blog mr. Elisa Benhaim     Op grond van het opportuniteitsbeginsel kan het Openbaar Ministerie besluiten om niet tot vervolging over te gaan. Indien een zaak wordt geseponeerd, dan kan dat sepot plaatsvinden op basis van verschillende gronden. Deze gronden laten zich vertalen in verschillende codes. Voor een overzicht van alle codes wordt verwezen naar […]

  Lees meer

  De informatiebeschikking en onjuiste inlichtingen: welles, nietes!

  Blog van Touria Khidous     Op grond van art. 47 AWR geldt dat eenieder desgevraagd gegevens en inlichtingen dient te verstrekken aan de inspecteur die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing te zijnen aanzien. In art. 49 AWR zijn nadere eisen gesteld ten aanzien van de te verstrekken gegevens en inlichtingen. De informatiebeschikking ex […]

  Lees meer

  Oninbare vorderingen en btw: bezint eer ge begint

  Blog van Najat Idrissi Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met afnemers die niet (meer) betalen. In de praktijk kom ik vaak tegen dat er allerlei soorten akkoorden worden gesloten met crediteuren om alsnog (een deel van) de openstaande vordering te betalen. Hierbij wordt veelal geen rekening gehouden met eventuele vervelende btw-consequenties. De systematiek In […]

  Lees meer

  Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden: samenwerking versus samenspanning

  Blog van Priscilla de Haas Op 6 juli 2018 is het Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) in consultatie gegaan. Bij een ieder die rechtsbescherming lief is, gaan de haren recht overeind staan bij kennisneming van het wetsvoorstel. Tijmen Wisman van het Platform Bescherming Burgerrechten gaf op 10 juli 2018 bij BNR Radio al aan dat het […]

  Lees meer

  Project Debet- en Creditcards American Express: fiscus verkrijgt gegevens van ‘John Does’

  Blog van Touria Khidous De Belastingdienst heeft op 25 januari 2016 aan de Amerikaanse belastingdienst, de IRS, verzocht om gegevens over de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2016 van kaarthouders te verstrekken die inwoner zijn van Nederland en waarvan de American Express kaart is gekoppeld aan een bankrekening die wordt […]

  Lees meer

  De KAM-Coördinator met één been in het strafrecht?

  Blog van Elisa Benhaim   Na afloop van een interactieve presentatie over arbeidsongevallen vorige week sprak een deelnemer mij aan omdat hij zich afvroeg of een KAM-coördinator (ook wel veiligheidscoördinator of QHSE- manager genoemd) wel strafrechtelijk aansprakelijk kon worden gesteld. De verantwoordelijkheid lag volgens hem bij het management, of niet? Het voorgaande gaf mij aanleiding […]

  Lees meer

  Formeelrechtelijke aspecten verrekenprijzenbesluit

  Blog van Marieke Sturm Op 22 april 2018 is het besluit inzake de toepassing van het at arm’s lenghtbeginsel en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-Richtlijnen) verschenen (Stcrt 2018-26874). Dit besluit vervangt het besluit van 14 november 2013 en geeft aandacht aan recente ontwikkelingen op het gebied van verrekenprijzen. In deze […]

  Lees meer

  De open CV weg ermee?!

  Blog van Marieke Sturm   Een te algemene discussie over de open CV Het artikel in het Financieele Dagblad van 28 mei 2018 dat een belastingclaim dreigt voor vermogende particulieren heeft in de fiscale praktijk behoorlijk wat pennen in beweging gezet. De stelling opgeworpen door Reinier Kooiman en Frits Witpeerd in het Weekblad Fiscaal Recht […]

  Lees meer

  Vordering tot uitlevering van een incidentrapport door Justitie – Elisa Benhaim schreef hier een artikel over in het vakblad ‘Gevaarlijke Lading’

  Klik hier om het artikel te lezen.  

  Lees meer

  Arbeidsongeval: Strafrechtelijk of bestuursrechtelijk optreden?

  In maart 2018 verschenen er diverse artikelen in de media waarin werd vermeld dat het aantal ongevallen in de bouw zou zijn verdubbeld. Daarbij werd overigens wel onderkend dat er de laatste jaren veel meer wordt gebouwd en verbouwd dan tijdens de crisis. De Arbeidsomstandighedenwet (‘Arbowet’) vormt veelal het algemeen kader bij arbeidsongevallen. De Arbowet […]

  Lees meer