BIBOB procedure

  Als ondernemer kunt u geconfronteerd worden met de Wet Bibob. Deze wet stelt bestuursorganen in staat integriteitsbeoordelingen uit te voeren, waarmee zij subsidies, vergunningen en overheidsopdrachten kunnen weigeren of intrekken als er een risico bestaat dat een vergunning bijvoorbeeld wordt misbruikt. Dit is het geval wanneer er mogelijke betrokkenheid is van de onderneming bij strafbare feiten. Met deze wet wil de overheid het faciliteren van criminele activiteiten voorkomen.

  Een Bibob procedure kan dus als gevolg hebben dat een aanvraag wordt afgewezen of dat een reeds toegekende toezegging wordt ingetrokken. De Wet Bibob kan op verschillende terreinen worden toegepast, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen beschikkingen en overheidsopdrachten. Bij beschikkingen kan worden gedacht aan vergunningen volgens de Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de Woningwet, enzovoort. Daarnaast vallen bepaalde subsidies hieronder. Bij ernstig gevaar dat de beschikking wordt gebruikt om strafbaar verkregen voordeel te benutten of om strafbare feiten te plegen, kan een bestuursorgaan een aangevraagde vergunning of subsidie weigeren of een eerder verleende vergunning of subsidie intrekken.

  Voorafgaand aan de verlening van bijvoorbeeld een vergunning wordt een Bibob-toets uitgevoerd om te beoordelen of sprake is van enig risico op misbruik. Indien het bestuursorgaan de Wet Bibob wil toepassen, dient het eerst zelf onderzoek te doen naar de vraag of aanleiding bestaat om een beschikking te weigeren of in te trekken vanwege een geconstateerd risico. De procedure vangt aan met een kleinschalig onderzoek door de gemeente op basis van een Bibob-aanvraagformulier.

  Naast het verrichten van eigen onderzoek, kunnen bestuursorganen ook advies vragen aan het Landelijk Bureau Bibob. Wanneer het Landelijk Bureau Bibob wordt ingeschakeld, is er sprake van een uitgebreid dossieronderzoek waarbij de zaak in zijn geheel wordt beoordeeld.

  De Wet Bibob kent vier weigeringsgronden. Een beschikking kan worden afgewezen of ingetrokken bij (i) ernstig gevaar dat de beschikking wordt gebruikt om voordeel uit strafbare feiten te benutten (artikel 3, lid 1 aanhef en onder a Wet Bibob), (ii) gevaar dat een beschikking mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen (artikel 3, lid 1 aanhef en onder b Wet Bibob), (iii) het vermoeden dat ter verkrijging van de beschikking een strafbaar feit is gepleegd (artikel 3 lid 6 Wet Bibob) en (iv) weigering van de betrokkene om mee te werken aan het Bibob-onderzoek (artikel 4 Wet Bibob).

  De Bibob procedure is complex, waarbij juridische hulp van een advocaat verstandig is. De Haas Advocaten helpt u graag verder met de nodige ervaring en kan u deskundig bijstaan bij procedures die voortvloeien uit de Wet Bibob.

  Contact Opnemen