Toezicht van Banken

  Als rekeninghouder kunt u steeds meer te maken krijgen met vragen van uw bank in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet financieel toezicht (Wft), zowel als het gaat om een cliëntenonderzoek als om het onderzoek van transacties. De Wwft laat instellingen helpen bij de bestrijding van (financiële) criminaliteit als poortwachter. Indien banken niet of onvoldoende de Wwft naleven riskeren zij een boete. Die boetes zijn niet mis te verstaan, zoals het recente verleden heeft uitgewezen.

  Het resultaat daarvan is terug te zien in hoe banken nu met u als klant(relatie) omgaan. Zij stellen steeds meer en diepgaander vragen over uw financiën, wat ook een aanzienlijke inbreuk maakt op u als (rechts)persoon. Het niet of onvoldoende beantwoorden van de vragen – zonder dat u onrechtmatig handelt – leidt in vele gevallen tot een opzegging van de relatie door de bank. Door al in een vroeg stadium de bijstand in te roepen van een deskundige op het gebied van de Wwft, Wft, witwassen en informatieverzoeken, kan een opzegging van de bancaire relatie voorkomen worden. Een deskundige leest namelijk tussen de regels door en kan zo anticiperen op vragen die mogelijk in de toekomst nog zouden kunnen opkomen. Daarnaast wordt daarmee voorkomen dat (achteraf) tegen een opzegging moet worden opgekomen, al verlenen wij ook op dat moment natuurlijk bijstand middels een klacht- en/of kort geding. Het blijkt dat banken hun klant vaak niet echt kennen en/of diens onderneming. Vragen worden daarom doorgaans op basis van veronderstellingen gesteld. Datzelfde geldt indien is afgegaan op signalen uit bijvoorbeeld de media. Het is dan veelal zaak de bank alsnog een juist beeld te geven en om ook de vragen die tussen de regels door spelen weg te nemen. Dat is iets waar ons kantoor zich de afgelopen jaren heeft bekwaamd.

  Cliëntonderzoek van banken

  Banken verrichten hun onderzoek op basis van twee onderdelen: Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC). Het CDD beleid wordt gehanteerd alvorens u klant wordt waarbij u wordt geïdentificeerd en gescreend. De bank moet immers weten met wie zij zakendoen en hoe hoog of laag uw risicoprofiel is, dat is de zogenaamde risicovaststelling. Hierbij kan de bank vragen naar uw achtergrond, bedoelingen en motieven.

  Het KYC principe wordt gebruikt nadat u klant bent geworden. Dit draait voornamelijk om het monitoren van financiële activiteiten. Deze monitoring kan uiteindelijk wel weer gevolgen hebben voor de aanvankelijke risicovaststelling. Wanneer de bank een ongewone of ongebruikelijke transactie opmerkt neemt zij contact op. Het is dan van belang dat u de activiteit goed kunt duiden. Doet u dit niet of niet voldoende – naar inzicht van de bank – dan kan uw risicoprofiel worden aangepast of kan dit zelfs leiden tot de beëindiging van de relatie.

  Daarnaast kunt u ook nog op een interne of externe zwarte lijst belanden, het Intern Verwijzingsregister (IVR) en Extern Verwijzingsregister (EVR), waardoor het aanvragen van toekomstige financiële producten of het klant worden bij een andere bank lastiger of zelfs onmogelijk kan maken.

  De onderzoeken van de banken en de gevonden resultaten zijn ook anderszins niet slechts voor interne doeleinden bestemd. Ongebruikelijke transacties dienen door de bank te worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU).

  Naar welke gegevens mogen banken vragen?

  Nergens staat beschreven welke vragen wel of niet mogen worden gesteld en derhalve dienen te worden beantwoord en welke onderbouwing aan de gegeven antwoorden moet worden gegeven. Soms lijkt het er weleens op uit te draaien dat een klant moet aantonen dat hij zich niet schuldig maakt aan witwassen. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. De bank hoeft ook niet de controle van de accountant over te doen. Het onderzoek dat een bank in het kader van het Wwft doet dient proportioneel te zijn en daarmee in verhouding tot het risico van de klant. Tevens dient de bank rekening te houden met de AVG-plicht en de zorgplicht die zij hebben. Wij brengen dan ook graag zelf het volledige verhaal achter de klant en nemen eventuele vervolgvragen liever gelijk op voorhand weg. Dat werkt vaak een stuk beter dan het lukraak toezenden van bescheiden.

  Wat moet u als cliënt doen?

  Indien u wilt weten of en zo ja hoe u vragen nu wel of niet moet beantwoorden in het licht van de Wwft (en Wft) laat u dan voldoende voorlichten of begeleiden. Hiermee verkleint u het risico dat u op een zwarte lijst wordt geplaatst, een FIU-melding plaatsvindt of dat een bank de relatie opzegt. Houdt er bovendien rekening mee dat antwoorden vast komen te liggen en daarmee ook bij toezichthouders terecht zouden kunnen komen. Ook als de opzegging inmiddels is aangekondigd, kunnen wij u van bijstand voorzien.

  Neem voor meer informatie of bijstand contact op via 010-7640804.

  Contact Opnemen