Fiscale cassatie

    Anders dan bij de rechtbank of het hof is er in cassatie bij de Hoge Raad geen mogelijkheid nog nieuwe feiten aan de orde te stellen. Er kan worden geklaagd over het verzuim van vormen (bijvoorbeeld omdat een getuigenaanbod ten onrechte is gepasseerd) of schending van het recht (bijvoorbeeld omdat een begrip in een van de belastingwetten verkeerd is uitgelegd). In belastingzaken mogen partijen zelf beroep in cassatie instellen. Partijen kunnen zich echter ook door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. Slechts indien zij hun zaak door middel van een pleidooi wensen toe te lichten, moet daarvoor een fiscaal advocaat worden ingeschakeld.

    Hebt u het idee dat u in feitelijke aanleg niet voldoende bent gehoord en vraagt u zich af of de uitspraak (van de belastingkamer) of het arrest (van de strafkamer) cassabel is, leg de uitspraak of het arrest dan voor aan ons kantoor voor een review.

    Contact Opnemen