Fiscaal controleonderzoek

  Iedere ondernemer zou in beginsel eens in de vijf jaar een controleonderzoek kunnen verwachten. De ervaring leert echter dat het merendeel van de ondernemers nog nooit zijn gecontroleerd en ondernemers die recent aan een onderzoek zijn onderworpen weer worden uitgeselecteerd voor een onderzoek.

  Mede vanwege de capaciteit bij de Belastingdienst is er niet de tijd alle belastingplichtigen periodiek te controleren. Op het moment dat een onderzoek wordt aangekondigd, bestaat daartoe dan ook vaak een concrete aanleiding, zoals een tip dat zich onregelmatigheden zouden voordoen of omdat een bepaalde branche is uitgeselecteerd voor onderzoek of er anderszins in samenwerking met andere overheidsinstanties signalen zijn ontvangen. Wees u daarvan bewust, want de aanleiding wordt niet altijd kenbaar gemaakt.

  De Belastingdienst zijn veel controlebevoegdheden toegekend. Zo dienen alle bescheiden die voor de belastingheffing relevant kunnen zijn, desgevraagd te worden verstrekt. Ook kan onderzoek bij derden (administratieplichtigen) worden gedaan.

  Ondanks de vergaande bevoegdheden heeft de Belastingdienst zich wel te houden aan de wet en de beginselen van behoorlijk bestuur. De controle is vaak het beginpunt van correcties die worden vastgesteld of aan de hand waarvan wordt gesteld dat niet de vereiste aangiften zijn gedaan of de administratie niet deugdelijk (genoeg) is. Aangezien onregelmatigheden in het onderzoek door de inspecteur niet snel zullen leiden tot uitsluiting van bewijs en er ook anderszins niet snel gevolgen aan worden verbonden, is het belangrijk in een zo vroeg mogelijk stadium de hulp van een formeelrechtelijk deskundige in te schakelen, die u – al dan niet tezamen met uw adviseur of accountant – in het controleproces kan begeleiden.

  De advocaten belastingrecht van ons kantoor hebben geruime ervaring met de begeleiding van controleonderzoeken en strategische afwegingen gedurende het onderzoek.

  Contact Opnemen