Wwft verplichtingen: bewustwording door voorlichting is key

  Uit het jaarverslag 2020 van het BFT volgt dat de onderzoeken van het BFT omvangrijker zijn geworden en dat het aantal ondertoezichtstaanden is toegenomen tot in totaal 48.000. In 2020 heeft het BFT als toezichthouder 76 onderzoeken naar de naleving van de Wwft uitgevoerd. Dit heeft in 47 gevallen tot het opleggen van een handhavingsmaatregel geleid. Het gaat daarbij om (18) aanwijzingen, (11) waarschuwingsbrieven, (14) boeten en (4) lasten onder dwangsom. De onderzoeken van het BFT focussen zich met name op ondermijning. Op die manier probeert het BFT te zorgen voor een veiliger Nederland.

  Het BFT heeft in 2020 een samenwerkingsconventant met het AFM gesloten over onder meer de uitwisseling in het kader van de Wwft.

  Volgens het BFT is handhaving pas zinvol, als er bewustzijn is bij de ondertoezichtgestelde dat hij een taak heeft in de uitoefening van de wet. Om de naleving te bevorderen is door het BFT in 2020 ingezet op verschillende interventies en activiteiten. Zo organiseerde het BFT cursussen fraudepreventie en werd maandelijks informatie over de Wwft gedeeld aan fiscale dienstverleners. 

  Bovendien heeft het BFT de verplichtingen van de Wwft samengevat in een nieuwe animatie:


  Scan de QR code voor de animatie van het BFT over de verplichtingen van de Wwft

  De focus van het BFT ligt op de poortwachtersrol. Het BFT ziet voor wat betreft de poortwachtersrol op grond van de Wwft een positieve ontwikkeling, maar oplettendheid blijft cruciaal. Met name kleine bedrijven zouden de Wwft nog onvoldoende naleven. Dit komt veelal doordat er onvoldoende kennis is over het bestaan en de naleving van de Wwft. Daarbij komt dat niet iedereen die onder het Wwft toezicht valt is aangesloten bij een beroeps- of brancheorganisatie, hierdoor is het voor het BFT lastig om alle ondertoezichtstaanden te bereiken. 

  Ondanks alle inspanningen constateert het BFT dat het naleven van de Wwft complex is, hierdoor blijft voorlichting hoog op de agenda staan. Daarbij is bewustwording door middel van voorlichting key.

  De Haas Advocaten draagt graag bij aan deze missie. De advocaten van De Haas Advocaten beschikken over de juiste expertise om u adequaat te informeren over de Wwft verplichtingen. 

  Wij kunnen u ook helpen bij opstellen en implementeren van de juiste procedures en maatregelen of deze nog eens kritisch tegen het licht te houden. Ook bieden we vaktechnische kennis met het oog op de beoordeling of een melding moet worden gedaan. De Haas Advocaten kan ook bijstand verlenen tijdens onderzoek en handhaving op dit terrein. 

  Want als u als dienstverlener wordt geconfronteerd met een regulier of gericht onderzoek is het van belang te weten wat uw rechten en plichten zijn. 

  Bovendien laat de rechtspraak zien dat de uitleg die toezichthouders geven, zoals het BFT, aan wet- en regelgeving over de kwalificatie van een cliënt en/of een dienstverlener gehouden was of alsnog gehouden is te melden, soms te vergaand is. De feiten en omstandigheden moeten immers worden bezien in het licht van wat u kon weten. 

  Daarnaast verzorgen wij ook cursussen voor onder meer belastingadviseurs, accountants en administratiekantoren, maar ook voor andere dienstverleners die onder toezicht van de AFM, DNB of Belastingdienst staan. Desgewenst kan een in-house cursus worden verzorgd met betrekking tot algemene vragen over de Wwft of specifieke vragen. Zo werken we samen aan een integer werkend financieel-economisch stelsel.

  Rotterdam, d.d. 1 april 2021

  Manouk Nagtegaal