Hoogrisicolanden door de Europese opnieuw bepaald en in werking per 16 maart 2023

  Om een juiste risicobeoordeling te kunnen maken en een beleid te bepalen is het voor Wwft-instellingen van belang op de hoogte te zijn van de hoogrisicolanden. Voor deze hoog risicolanden geldt namelijk een verscherpt cliëntenonderzoek. 

  Is de cliënt woonachtig of gevestigd in een van de onderstaande derde landen, dan wel wordt daar de zetel gehouden, dan valt de cliënt onder een hoogrisicoland volgens de Europese Commissie. Ingevolge artikel 8, eerste lid, onderdeel b, Wwft, dient een Wwft-instelling dan een verscherp cliëntenonderzoek uit te voeren. 

  Hieronder tref je de lijst van de 25 hoogrisicolanden. De landen in bold zijn nieuw toegevoegd bij de Verordening (EU) 2023/410 van 19 december 2022 ten opzichte van Verordening (EU) 2016/1675:

  • Afghanistan 
  • Barbados
  • Burkina Faso
  • Cambodja
  • Kaaimaneilanden
  • Democratische Republiek Congo
  • Gibraltar
  • Haïti
  • Jamaica
  • Jordanië
  • Mali
  • Marokko
  • Mozambique
  • Birma/Myanmar
  • Panama
  • Filipijnen
  • Senegal
  • Zuid-Sudan
  • Syrië
  • Tanzania
  • Trinidad en Tobago
  • Uganda
  • Verenigde Arabische Emiraten
  • Vanuatu
  • Jemen

  Aangezien de verordening op 24 februari 2023 is gepubliceerd, is de nieuwe verordening per 16 maart 2023 van kracht. 

  Verscherpt cliëntenonderzoek

  Bij verscherpt cliëntenonderzoek doet een instelling een normaal cliëntenonderzoek maar met meer diepgang. Verscherpt cliëntenonderzoek kan bijvoorbeeld inhouden dat een instelling: 

  1. documenten beoordeelt op echtheid; 
  2. een verklaring omtrent gedrag (VOG) van de rechtspersoon wordt verkregen; 
  3. wordt vastgesteld of de cliënt een gedragscode en/of een klokkenluidersregeling heeft; 
  4. nader onderzoek naar de bevoegdheden en functies van directie en gevolmachtigden wordt gedaan; 
  5. onderzoek naar afnemers van de cliënt en/of tussenpersonen in de relatie tussen de cliënt en de UBO wordt gedaan; 
  6. onderzoek naar de herkomst en de bestemming van goederen (waaronder gelden), daaronder begrepen eventueel opvragen van bankafschriften. 

  Een instelling moet ook redelijke maatregelen nemen om de gegevens die zij in het kader van het (verscherpt) cliëntenonderzoek heeft verzameld actueel te houden. 

  De verplichte eisen die gelden voor een door de Europese Commissie aangewezen hoogrisicoland zijn op grond van artikel 9 Wwft: 

  1. aanvullende informatie verzamelen over de cliënt en de UBO(’s) van de cliënt; 
  2. aanvullende informatie verzamelen met betrekking tot het doel en de aard van de zakelijke relatie; 
  3. informatie verzamelen over de herkomst van de fondsen die bij de zakelijke relatie of transactie gebruikt worden en de bron van het vermogen van de cliënt en van de UBO(‘s);
  4. informatie verzamelen over de achtergrond van en beweegredenen voor de voorgenomen of verrichte transacties van de cliënt; 
  5. goedkeuring verkrijgen van het hoger leidinggevend personeel van de instelling voor het aangaan of voortzetten van de zakelijke relatie; 
  6. verscherpte controle verrichten op de zakelijke relatie met en de transacties van de cliënt, door het aantal controles en de frequentie van actualiseringen van gegevens over de cliënt en de UBO te verhogen en door transactiepatronen te selecteren die nader onderzocht moeten worden.

  FATF

  De Financial Action Task Force (FATF) publiceert drie keer per jaar lijsten van staten zonder effectieve (of met zwakke) systemen ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme. Ook deze lijsten kunnen behulpzaam zijn bij het maken van een risicobeoordeling en het te hanteren beleid voor en door de Wwft-instelling.

  Per 24 februari 2023 zijn de laatste FATF-lijsten gepubliceerd. Korea, Iran en Myanmar staan op de zwarte FATF-lijst.  op de grijze lijst in aanvulling of anders dan op de lijst van de Europese Commissie, Albanië, Nigeria en Zuid-Afrika daarop vermeld. Marokko en Cambodja staan niet langer meer op de FATF-lijst . 

  Priscilla de Haas