Toezicht op trustkantoren 

  DNB houdt toezicht op de naleving van Wet toezicht trustkantoren (Wtt). De Wtt stelt eisen aan de bedrijfsvoering en organisatie van trustkantoren. Op grond van de Wtt worden daarnaast (mede)beleidsbepalers van trustkantoren op betrouwbaarheid en geschiktheid getoetst. DNB is ook belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door trustkantoren. Bepaalde normen uit de Wtt en de Wwft kunnen zowel bestuurs- als strafrechtelijk worden gehandhaafd.

  Onder invloed van internationale politieke druk staan trustkantoren in de schijnwerpers. Dit zal naar verwachting leiden tot meer onderzoeken van DNB (of zelfs het OM). De advocaten van De Haas Advocaten beschikken over deskundigheid op het gebied van het toezicht op trustkantoren. Indien noodzakelijk kan op onderdelen in de bijstand ook fiscale kennis en ervaring worden ingezet.

  Fiscale motieven spelen immers regelmatig een rol in de dienstverlening van trustkantoren. Daarnaast is belastingplanning een actueel thema in het toezicht van DNB. De advocaten van De Haas Advocaten zijn bij uitstek geschikt om de juiste afwegingen en beoordelingen te maken op dit gebied.

  Wtt 2018

  Op 15 maart 2018 is het Wetsvoorstel toezicht trustkantoren 2018 ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel houdt meer regulering in van het verlenen van trustdiensten. Het toezicht op trustkantoren wordt meer in lijn worden gebracht met de Wet op het Financieel toezicht (Wft) en de Wwft. De normen voor integere bedrijfsvoering en een beheerste bedrijfsuitoefening van en door trustkantoren is uitgebreid en in de wet neergelegd. Er worden scherpere eisen gesteld aan de rechtsvorm van een trustkantoor. Om onafhankelijke dienstverlening te bevorderen, is er een verbod om aan eenzelfde cliënt zowel trustdiensten als belastingadvies te geven. Net als in de voorgestelde Wwft worden de publicatiebevoegdheden van DNB over formele maatregelen uitgebreid kan personen verboden worden beleidsbepalende functies te vervullen. Boetes die kunnen worden opgelegd zullen omzetgerelateerd zijn.

  De advocaten van De Haas Advocaten volgen de wijzigingen op de voet en kunnen daarbij de vertaalslag maken naar wat de nieuwe bepalingen gaan betekenen voor trustkantoren en beleidsbepalers. Indien gewenst kunnen zij op dit terrein ook (in house) trainingen verzorgen. De trainingen zijn geaccrediteerd bij Holland Quaestor.

  Contact Opnemen