Toezicht op financiele instellingen

    De Wet op het financieel toezicht (Wft) is de belangrijkste Nederlandse wet op het terrein van het toezicht op de financiële sector. Op grond van de Wft houden de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gezamenlijk toezicht op financiële markten (twin peaks model). DNB is daarbij belast met het prudentieel toezicht en primaire vergunningverlener aan banken, verzekeraars en betaaldienstverleners. Voor significante banken geldt dat daarop de Europese Centrale Bank (ECB) toezicht houdt. De AFM is belast met het gedragstoezicht op financiële ondernemingen en primaire vergunningverlener aan vermogensbeheerders (waaronder AIFMD-vergunninghouders) en financieel dienstverleners. Daarnaast houdt de AFM ook toezicht op het kapitaalmarkten (onderzoek naar vermoedens van marktmisbruik, zoals voorwetenschap, koersmanipulatie of misleiding).

    Financiële ondernemingen met een AFM- of DNB- vergunning staan onder doorlopend toezicht. Een groot aantal normen in de Wft kan zowel bestuurs- als strafrechtelijk worden gehandhaafd. Het toezicht op de financiële markten is complex en veelomvattend. Vroeg of laat kunnen financiële ondernemingen en/of haar beleidsbepalers te maken krijgen met onderzoek door DNB of de AFM (of zelfs de FIOD/OM) naar mogelijke overtredingen.

    DNB en de AFM kunnen ook zonder concrete vermoedens van overtredingen (thematische) onderzoeken instellen en dat doen zij ook regelmatig. Indien de toezichthouders overtredingen constateren, kunnen zij handhavingsmaatregelen treffen. Een deel daarvan kan ook worden gepubliceerd. Kortom, de gevolgen van onderzoeken of andere interventies van toezichthouders, kunnen verstrekkend zijn voor financiële ondernemingen en haar bestuurders. Het is dan ook zaak voor financiële ondernemingen en haar bestuurders goed op de hoogte te zijn van rechten en verplichtingen op grond van de Wft en onderzoeken goed voor te bereiden en te laten begeleiden. De advocaten van De Haas Advocaten beschikken de juiste expertise en ervaring om hen hierover adequaat te adviseren.

    Contact Opnemen