Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) controleert boekhoudkantoren op naleving

  Op 10 januari 2017 verscheen het bericht dat het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft aangegeven de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bij boekhoudkantoren in de regio Den Haag te monitoren (www.bureauft.nl/wwft-informatiebrief-naar-boekhoudkantoren-in-den-haag). Het bericht doet het voorkomen of het BFT slechts voorlichting omtrent de wet- en regelgeving zal geven om het niveau van naleving op een hoger niveau te brengen. Is dat wel zo? Geselecteerde groepen zullen namelijk op regelmatige basis een informatiebrief ontvangen en een aantal daarvan zal worden gevraagd een online vragenlijst in te vullen. De voorlichtende rol is slechts een van de taken van het BFT. Het BFT zal zich aan de hand van de vragenlijst een beeld proberen te vormen omtrent:

  • de interne procedures;
  • de relaties van het kantoor (bijv. branches) om het risicoprofiel te kunnen vaststellen;
  • de wijze van identificatie en verificatie van de cliënt;
  • de kennis op het gebied van indicatoren;
  • de naleving van de opleidingsverplichting; en
  • de naleving van de meldingsplicht.

  De antwoorden op de vragenlijst kunnen uitmonden in een regulier onderzoek. Als op een van voornoemde gebieden het kantoor tekort schiet, kan het BFT een aanwijzing geven, welke het kantoor binnen een zo’n kort mogelijke termijn moet opvolgen. Wilt u weten of uw beleid voor identificatie, verificatie en het onderkennen van risico’s op orde is, neem dan contact met ons kantoor, om gezamenlijk uw beleid te reviewen. Datzelfde geldt indien u wilt zorgen dat u en uw medewerkers aan de periodieke opleidingsverplichting voldoen. Meerdere advocaten van ons kantoor geven Wwft-cursussen voor onderwijsinstellingen (vaak inhouse). Wij verzorgen ook cursussen vanuit kantoor.

  Als het gaat om de naleving van de identificatie- en de meldingsplicht, dan zal het BFT, zeker indien er op meerdere punten of in meerdere dossiers tekortkomingen zijn, een boete of dwangsom kunnen opleggen. Bij belastingadviseurs is de ervaring dat als een cliënt van u wordt verdacht van strafbare feiten (waarbij geldstromen spelen), het BFT daarin aanleiding kan zien bij de Belastingdienst na te vragen wie als gemachtigde optreedt, om vervolgens het dossier van in ieder geval díe cliënt te raadplegen. Een en ander kan geschieden in de vorm van een gericht onderzoek of regulier onderzoek. Daarbij zullen zij nagaan of daarin indicatoren aanwezig waren, waarop u had moeten ageren. Heeft u dat niet gedaan, dan zal het BFT handhavend optreden, omdat een melding dan ten onrechte achterwege zou zijn gebleven. Daarnaast loopt al enige jaren het ‘niet-melders project’. Dit is een gezamenlijk project van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD, de Politie, de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), het Bureau Financieel Toezicht (BFT), Belastingdienst Holland Midden/Bureau Toezicht Wwft, De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Openbaar Ministerie (OM).Ieder half jaar wordt een aantal zaken opgepakt, waarbij niet of niet tijdig is gemeld. Zorg dat u geen onderdeel wordt van het project

  Indien er sprake is van een of meer subjectieve indicatoren dan betekent dat niet automatisch dat er ook een vermoeden van witwassen hoefde te zijn. Daarvoor kunnen immers goede verklaringen zijn gegeven. Doen zich indicatoren voor en wilt u weten of en zo ja, tot welk nader onderzoek u gehouden bent en/of er een reden is tot melding over te gaan, dan kunt u ons benaderen om met u de feiten en omstandigheden ten aanzien van de indicatoren onder de loep te nemen. Als uw kantoor aan een controle-onderzoek wordt onderworpen roep dan in een zo vroeg mogelijk stadium de bijstand in van ons kantoor. Dan zorgen wij er met u voor dat uw inlichtingen goed worden geduid. Tevens kunnen wij voorlichten omtrent uw rechten en plichten als wellicht potentieel boeteling of verdachte.

  Tip 1: stel een duidelijke wwft-procedure op;

  Tip 2: laat in een separaat dossier van uw cliënt zien dat deze procedure wordt gevolgd;

  Tip 3: leg vast wanneer en op welke wijze u en uw medewerkers zijn getraind;

  Tip 4: roep deskundige bijstand in bij een onderzoek. Zorgvuldige beantwoording van vragen is van essentieel belang ter voorkoming of ten behoeve van een boete- of strafrechtelijke procedure.